Αντιδήμαρχος (με αντιμισθία)

Καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1.  Η γενική εποπτεία, έλεγχος και επίβλεψη της Διεύθυνσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου των τμημάτων αυτής και των αντίστοιχων γραφείων εκτός :
Του τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και των γραφείων αυτού.
Του τμήματος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας και των γραφείων αυτού.

2. Η υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική κ.λ.π. των υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης και τμημάτων με σχέση εργασίας Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

3. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν ανωτέρω,

4. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

5. Η υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που του ανατίθενται ως και η υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.

6. Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και η επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.