Οικονομικά

Alt

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1414/2018 Απόφασης με θέμα: «Κατάρτιση,
τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)
της παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Γιά πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

διαβάστε περισσότερα
02 Jul 2019 10:26 AM