ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Επαναληπτική Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με τίτλο: α) Προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανικών μερών, υπερκατασκευών κλπ) απαραίτητων στο Δημοτικό συνεργείο για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, δικύκλων, και μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου και β) Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μη αυτοκινούμενα μηχανήματα του Δήμου Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ: 193882

Σχετικά Αρχεία: Package icon Antallaktika.zip