ΚΑΒΟΥΡΑ - ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΣΤΕΛΛΑ

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Αρμοδιότητες:

  1. Τη γενική ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας,
  2. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας καθώς επίσης και την γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών με έδρα την Μαγούλα.
  3. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ανωτέρω Δημοτικές Υπηρεσίες, η ευθύνη των οποίων της ανατίθεται. 
  4. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (μισθολογική, άσκηση καθηκόντων κ.λ.π.) των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αρμοδιότητας της.
  5. Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις καθώς και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε αρχές.
  6. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  7. Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευσίνας Μαγούλας για θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία τους.
  8. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.