ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης

 

Αρμοδιότητες:

  1. Την προώθηση και ανάπτυξη  σχέσεων  συνεργασίας με αδελφοποιημένες ή προς αδελφοποίηση πόλεις του εξωτερικού
  2. Την επιμέλεια της διοργάνωσης της υποδοχής φιλοξενίας και ξενάγησης ξένων αντιπροσωπειών.
  3. Την τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.).
  4. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου.
  5. Τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων  για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
  6. Την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.).
  7. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  8. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών των υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης και τμημάτων,
  9. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.