ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή νέου χώρου πολιτισμού στο Ο.Τ 162 επί της οδού Δαρδανελίων της ΔΕ Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ: 185574

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού ( σχέδια και τεύχη) διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέσω της υπηρεσίας WETRANSFER σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό συστήματος 185574