Ρεντούμη Βαρβάρα - Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Βιολόγος

- Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Μέλος ΔΣ του ΠΑΚΠΠΑ