Διολέτης Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος

Προγραμματιστής Η/Υ - Βοηθ. Λογιστή 

- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
- Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής