Η δίτομη ιστορία της Ελευσίνας από τους αρχαίους χρόνους μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. 
1ος τόμος: Από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο.
2ος τόμος: Από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα
Έκδοση 1985.  
Επανέκδοση 2005.