Καλογριδάκης Εμμανουήλ - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Μέλος Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Ελευσίνας

- Αντιδήμαρχος Δημοτικών Υπηρεσιών Μαγούλας 
- Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος (χωρίς αμοιβή) του Τμήματος Συντήρησης εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών   
- Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής