Τσάτσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

Ελεύθερος Επαγγελματίας

- Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
- Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό: 
- του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών
- του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
- του Τμήματος επέκτασης και συντήρησης πρασίνου, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
- Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής