ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Ορίζεται Εντεταλμένη Σύμβουλος, η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.Κάβουρα - Σερεμέτη Στέλλα με αρμοδιότητα την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
 Στην ανωτέρω Δημοτική Σύμβουλο ανατίθεται  η υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου.88 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας της (πλην χρηματικών ενταλμάτων).