ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ελευσίνας, του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του Τμήματος Αστυνόμευσης, όπως αυτές προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας, κ. Ιωάννη Γιαννίκο του Αθανασίου.

 

Στον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας, αναθέτουμε την υπογραφή  «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας του – πλην χρηματικών ενταλμάτων.