ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος,  ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.Σεμερτζίδης Χαράλαμπος με θητεία από 01.09.2019 έως 06.11.2021 με αρμοδιότητα την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας
 Στον ανωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο ανατίθεται  η υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου.88 του ν.3463/2006(Κ.Δ.Κ)εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας του.(πλην χρηματικών ενταλμάτων).