Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Αρμοδιότητες :

  1. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και όλων των Τμημάτων που ανήκουν σε αυτή, ήτοι του Λογιστηρίου, των Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας, της Ταμειακής Υπηρεσίας, των Προμηθειών – Αποθηκών και της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
  2. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων Διοικητικού, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής Κατάστασης, Ανθρωπίνου Δυναμικού.
  3. Την υπογραφή αποφάσεων μεταδημοτεύσεως, εγγραφών, διορθώσεων, συμπληρώσεων Δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων, Στρατολογικών Καταστάσεων, Πολιτογραφήσεων, Εγγράφων σχετικών με την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στη χώρα μας, ως και την οργάνωση εκλογών.
  4. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου.
  5. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ανωτέρω Δημοτικές Υπηρεσίες, η ευθύνη των οποίων του ανατίθεται. 
  6. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (μισθολογική, άσκηση καθηκόντων κ.λ.π.) των Υπαλλήλων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων αρμοδιότητας του.
  7. Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις καθώς και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε αρχές.
  8. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  9. Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευσίνας Μαγούλας για θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία τους.
  10. Την τέλεση πολιτικών γάμων.