Αντιδήμαρχος (με αντιμισθία)

Αρμοδιότητες:
1)Γενική εποπτεία, έλεγχος και επίβλεψη :

  • Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας, των τμημάτων αυτής και των αντιστοίχων γραφείων
  • Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ελευσίνας, των τμημάτων αυτής και των αντιστοίχων γραφείων

2. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική κ.λ.π. των υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης με σχέση εργασίας Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που της ανατέθηκαν ανωτέρω.

4. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

5. Την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που της ανατίθενται ως και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.

6. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.