Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT IV (2021 - 2027)

 One health Network for Cities in Europe – ONCE»

 

Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT IV (2021 - 2027) με τίτλο: One health Network for Cities in EuropeONCE»

 

Τι είναι το πρόγραμμα One health Network for Cities in Europe – ONCE»?

Το δίκτυο One Health 4 Cities στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των κοινωνικών ομάδων και στην ενσωμάτωση, στις αστικές στρατηγικές και δράσεις, κατάλληλων εργαλείων ώστε να αυξηθεί ο θετικός αντίκτυπος της ευημερίας, της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, ως ένα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT και θα διαρκέσει από τις 01/06/2023 έως τις 31/12/2025.

 

Το Δίκτυο των εννέα Ευρωπαϊκών πόλεων για το One Health - Η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος

Μπροστά σε ποικίλα υγειονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και παγκοσμίως, το Δίκτυο One Health 4 Cities αναδύεται ως ένα φωτεινό σημείο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης, αναζητώντας ολιστικές λύσεις στα αστικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες του κάθε τόπου που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Στο Δίκτυο One Health συμμετέχουν οι παρακάτω πόλεις που χαρακτηρίζονται από διάφορα επίπεδα εμπειρίας στους τομείς της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος.

  • Μπενίσα (Ισπανία)
  • Ελευσίνα (Ελλάδα)
  • Κουόπιο (Φινλανδία)
  • Λάχτι (Φινλανδία)
  • Λουλέ (Πορτογαλία)
  • Λυών (Γαλλία) 
  • Μόναχο (Γερμανία)
  • Μητροπολιτική Περιοχή Στρασβούργου (Γαλλία)
  • Σουτσεάβα (Ρουμανία)

 

Τι είναι το One Health και γιατί είναι σημαντικό στις πόλεις;

Το πρόγραμμα One Health είναι μια προσέγγιση που αναγνωρίζει τον αλληλένδετο χαρακτήρα της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και της περιβαλλοντικής υγείας. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων, ζώων, φυτών και του περιβάλλοντός, έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της γιγάντωσης των αστικών περιβαλλόντων. Το One Health εξετάζει αυτά τα τρία στοιχεία και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν, αναγνωρίζοντας πως είναι αδύνατον να βελτιωθεί ένας από τους παραπάνω τρεις τομείς χωρίς να βελτιωθούν παράλληλα και οι άλλοι.

Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεργασία, ενδυνάμωση ικανοτήτων και επικοινωνίας ανάμεσα στους διάφορούς επιστημονικούς τομείς (συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης υγείας, της κτηνιατρικής, των περιβαλλοντικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών κ.ά.) για την αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων υγείας.

Το One Health είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί από κάθε πόλη,  λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κυρίως οι πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως είναι η ρύπανση, η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και ζώων, οι περιορισμένοι κοινόχρηστοι  πράσινοι χώροι, η κλιματική αλλαγή κλπ

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμο για τις πόλεις να εφαρμόσουν την προσέγγιση One Health ως στρατηγική προληπτικού χαρακτήρα, αυξάνοντας τα οφέλη και μειώνοντας τα αρνητικά αποτελέσματα που καταγράφονται στην ευημερία και στην υγεία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, "Οι πόλεις είναι κεντρικοί φορείς για την εφαρμογή του One Health, λόγω των χαρακτηριστικών δράσης τους, της διάγνωσης των αναγκών υγείας και των πολιτικών υγείας που εφαρμόζονται στον τομέα τους.’’Top of Form

 

Αποστολή – Όραμα One Health 4 Cities

Το όραμα του One Health είναι η αντιμετώπιση και διαχείριση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, ως ένα.

Το Δίκτυο One Health 4 Cities στοχεύει στην αναζήτηση τρόπων και στη δημιουργία εργαλείων, σε τοπικό επίπεδο, προσβλέποντας παράλληλα στην ευρύτερη ανάπτυξη και διάχυση της γνώσης, σε περισσότερες πόλεις προκειμένου να ενσωματώσουν στην καθημερινότητα τους, το όραμα και τη φιλοσοφία του One Health. Μέσω της συνεργασίας και της διαμόρφωσης κοινών αντιλήψεων, το Δίκτυο στοχεύει να ανοίξει το δρόμο για μια συλλογική και ολιστική προσέγγιση στην καθημερινή εφαρμογή κάλων πρακτικών που επιχειρεί να διαμορφώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.