ΤΟΜΕΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ) ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Βέζου Ευαγγελία.

 Αρμοδιότητες:

 i. Του τομέα (Γραφείου ) Αστικής Πανίδας που  έχει την πλήρη ευθύνη προστασίας και φροντίδας των αδέσποτων ζώων όπως αυτές προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2532/τ. Β΄/07-11- 2011) και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ2998/τΒ/109-2017, ΦΕΚ5243/τΒ/29-06-2023) όπως ισχύουν.

ii. Στην ανωτέρω Δημοτική Σύμβουλο, αναθέτουμε την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας της – πλην χρηματικών ενταλμάτων.