Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 Aρμοδιότητες:

 i. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη Τμημάτων Περιβάλλοντος και κυκλικής Οικονομίας, Επέκτασης και Συντήρησης Πρασίνου, που ανήκουν στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.           

ii. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των σχετικών, με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών  ευθύνης της, αποφάσεων που εκδίδονται από τα συλλογικά όργανα του Δήμου, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα αυτά.  

iii. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών των Υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης και Τμημάτων, η αρμοδιότητα των οποίων του ανατίθεται.

 iv. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν, ως ανωτέρω.

v. Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις καθώς και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.

vi. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.