Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

 Αρμοδιότητες:  

i. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων Διοικητικού, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής Κατάστασης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας.

ii. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών  ευθύνης της, αποφάσεων που εκδίδονται από τα συλλογικά όργανα του Δήμου, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα αυτά.

iii. Την υπογραφή αποφάσεων μεταδημοτεύσεως, εγγραφών, διορθώσεων, συμπληρώσεων δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων, στρατολογικών καταστάσεων, πολιτογραφήσεων, εγγράφων σχετικών με την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στη χώρα μας, ως και την οργάνωση εκλογών.

viii. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αρμοδιότητας της.  

iv. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες, η ευθύνη των οποίων της ανατίθεται. v.  Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις καθώς και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές. vi. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.               

vii. Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευσίνας Μαγούλας για θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία τους