Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 

Αρμοδιότητες:

  1. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Εφαρμογών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
  2. Την παρακολούθηση εκτέλεσης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων υποβολής των παραπάνω αποφάσεων,
  3. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική των Υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης και Τμημάτων,
  4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν ανωτέρω.
  5. Την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που του ανατίθενται και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.
  6. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  7.      Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική των υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης και τμημάτων,
  8.      Την  τέλεση πολιτικών γάμων.