Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας 

Αρμοδιότητες:

1. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο  και επίβλεψη :
α) Της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας και των τμημάτων,
β) Της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Ελευσίνας και των τμημάτων,
γ) Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας και των τμημάτων ,
2. Την υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων για όλο το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο Ελευσίνας ανεξαρτήτως Διευθύνσεως,
3. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν τη μισθοδοσία κλπ. του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου καθώς και των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν την πληρωμή έργων και προμηθειών,
4. Την υπογραφή αποφάσεων μεταδημοτεύσεως, εγγραφών, διορθώσεων, συμπληρώσεων δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων, στρατολογικών καταστάσεων, πολιτογραφήσεων, εγγράφων σχετικών με την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στη χώρα μας, ως και την οργάνωση εκλογών,
5. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική κ.λ.π. των υπαλλήλων των ανωτέρω Διευθύνσεων και τμημάτων,
6. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν ανωτέρω,
7.Την τέλεση πολιτικών γάμων,
8.Την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που του ανατίθενται ως και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές,
9. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
10.Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευσίνας Μαγούλας για θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία τους