ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αντιδήμαρχος (με αντιμισθία)

Δημοτικών Υπηρεσιών της Μαγούλας , από 1/11/2018 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας και τις κατά τόπο αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

- Εξουσιοδοτείται να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες κατά τόπο αρμοδιότητες.

- Εξουσιοδοτείται για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων