Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού


Αρμοδιότητες:

  1. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Εφαρμογών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
  2. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (μισθολογική, άσκηση καθηκόντων κ.λ.π.) των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αρμοδιότητας της.
  3. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ανωτέρω Δημοτικές Υπηρεσίες, η ευθύνη των οποίων της ανατίθεται. 
  4. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (μισθολογική, άσκηση καθηκόντων κ.λ.π.) των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αρμοδιότητας της.
  5. Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν στις προαναφερθείσα Διευθύνση καθώς και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε αρχές.
  6. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  7. Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευσίνας Μαγούλας για θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία τους.
  8. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.