Αντιδήμαρχος (με αντιμισθία)

Από 1/11/2018 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας με καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

- Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

- Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Πολιτισμού

- Διεύθυνσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

-Εξουσιοδοτείται να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

-Εξουσιοδοτείται για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων