Αντιδήμαρχος  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 

Aρμοδιότητες:

 i. Τη γενική ευθύνη λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας,

ii. Την παρακολούθηση και εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας,

iii. Την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική ενότητα Μαγούλας,          

iv. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Τμημάτων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας και της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

v. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών  ευθύνης του, αποφάσεων που εκδίδονται από τα συλλογικά όργανα του Δήμου, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα αυτά.

vi. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική των υπαλλήλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Μαγούλας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών,  

vii. Την  υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μαγούλας,

viii. Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις καθώς και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.

ix. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών των Υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης και Τμημάτων, η ευθύνη των οποίων του ανατίθεται,

 x. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.