ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1615/2019            ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ   469/2020            ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1642/2020            ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1781/2020            ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1808/2020            ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 269/2022             ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280/2022             ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 958/2022             ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1863/2022           ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 516/2023            Τροποποίηση της υπ’αριθμ 1863/2022 απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 600/2023            Συμπλήρωση της υπ’αριθμ 1616/2023 απόφασης του Δημάρχου Ελευσίνας