ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 193026

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού (σχέδια και τεύχη) διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέσω της υπηρεσίας WETRANSFER σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό συστήματος 193026