Καθαρισμοί οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, ενόψει αντιπυρικής περιόδου 2020

Alt
05 Μάιος 2020 8:08 AM

Αγαπητοί Δημότες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα (και στην απομάκρυνσή τους), στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και στη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδ. β’ του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Μετά τον καθαρισμό θα πρέπει με ίδια μέσα να απομακρύνουν τα υπολείμματα πρασίνου, χωρίς να τα εναποθέτουν παρανόμως σε πεζοδρόμια, δρόμους κ.λ.π.

Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο και καταλογισμός της δαπάνης του Δήμου για τον καθαρισμό καθώς και βεβαίωση των ποσών αυτών εις βάρος τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για τις ποινικές κυρώσεις υποβάλλεται μήνυση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ευελπιστούμε στην κατανόηση και στη συνεργασία των Δημοτών ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Δήμαρχος

Αργύριος Ν Οικονόμου