Μίλησης Αθανάσιος

Σκηνοθέτης

- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής