Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο

Alt

Ο Δήμαρχος έχοντας υπ’ όψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄)


2. Την αριθ. 8481/2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών».


3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 45/22-04-2023 (ΦΕΚ 99/Α΄/2023) με θέμα «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»,


Καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που συμμετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη 2 Μαΐου Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου Ελευσίνας (Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, β΄ όροφος)


Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από το πολιτικό κόμμα ή το συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων που εκπροσωπούν.


Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής (Κεντρικά Εκλογικά Περίπτερα – Διαφημιστικά Μέσα), ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών, κατά την προεκλογική περίοδο, καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.


Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΑΡΓΥΡΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ