Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Alt

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18, το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 , καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, η οποία θα διεξαχθεί από ώρα 8:00 έως 12:00 με την διαδικασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να γνωμοδοτήσουμε για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:


 Διατύπωση προτάσεων επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Ελευσίνας οικονομικού έτους 2024.

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος αποστολής των προτάσεων σας θα αποστέλνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ds@elefsina.gr κατά το χρονικό διάστημα της συνεδρίασης, ήτοι από 8:00 έως 12:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ\

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ