ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Alt
28 Νοε 2019 3:08 PM

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Ελευσίνας ενημερώνει ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 145/30-09-2019, παρατάθηκε έως 31/12/2019 ο Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 73/17.05.2019).
Κατόπιν τούτου δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο  που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29/11/2019, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.
Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις με σχετική αίτηση προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας μέχρι τις 31-12-2019.
Η υπαγωγή των οφειλών στην εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση θα επιφέρει την κατά ποσοστό απαλλαγή τους από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις δόσεις (24) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
γ) αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο  (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις  (73) έως εκατό 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%
Εφόσον καταβληθεί το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ, το 10% για ρυθμιζόμενη οφειλή από πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ, το 20% για ρυθμιζόμενη οφειλή από δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό και πάνω, γίνεται άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενώ εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση γίνεται άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στα χέρια τρίτων.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών
Παύλος Κουκουναράκης