ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Alt
01 Οκτ 2019 11:53 AM

 

  «Πρόσκληση στην  30η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την  Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα  19:00  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΝΟΜΙΚΑ – Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιωτούλιας Ιωάννης
1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη για το χειρισμό της αίτησης του Σπυρίδωνα Καλαθά κατά του Δήμου Ελευσίνας και λοιπών. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)
2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη για το χειρισμό της με αριθμ. ΠΡ5292/2010 προσφυγής της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Α.Β.Ε.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας.(εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)
3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη για το χειρισμό της με ΓΑΚ 6196/2019 και ΕΑΚ 5020/2019 έφεσης, την οποία άσκησε ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος κατά του Δήμου Ελευσίνας.(εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)
4. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για το χειρισμό της αιτήσεως ακυρώσεως του Δημητρίου Μόρφα κατά του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Π.Ε. Δυτικής Αττικής) και του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)
5. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό τριάντα (30) αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της εταιρείας Χαλυβουργική Α.Ε., οι οποίες αφορούν υποθέσεις επιβολής δημοτικών φόρων και τελών. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)
6. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Δήμητρας Κοκκινιώτη αναφορικά με το χειρισμό της με ΓΑΚ 5899/2019 και ΕΑΚ 4767/2019 έφεσης των Μακρυνώρη, Στάμου, Γιασεράκη, Μανιά και Μάκα κατά του Δήμου Ελευσίνας και λοιπών. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης Γεώργιος
7. Tροποποίηση της υπ.αριθμ. 70/2011 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: « Eνιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας», σύμφωνα με την αριθμ. 63967/2019 υπουργική απόφαση (εισηγητής ο Αντιδ/χος κ. Κουρούνης).
8. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία:«Eνιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας» (εισηγητής ο Αντιδ/χος κ. Κουρούνης).
9. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία:« Eνιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας» (εισηγητής ο Αντιδ/χος κ. Κουρούνης).
10. Tροποποίηση της υπ.αριθμ. 73/2011 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: « Eνιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας», σύμφωνα με την αριθμ. 63967/2019 υπουργική απόφαση (εισηγητής ο Αντιδ/χος κ. Κουρούνης).
11. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Eνιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας» (εισηγητής ο Αντιδ/χος κ. Κουρούνης).
12. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία:«Eνιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας» (εισηγητής ο Αντιδ/χος κ. Κουρούνης).
13. Λήψη απόφασης για την Γ’ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)
14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του γυμναστηρίου του 1ου – 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ελευσίνας Π.Α.Κ.Π.Π.Α, για την τέλεση των μαθημάτων Παραδοσιακών Χορών και της Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής (ΡΑΓ). (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)
15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας στο ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, για την τέλεση των μαθημάτων παραδοσιακών χορών (εισηγήτρια κα. Ζγαντζούρη).

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος
16. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λύση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Βαμβακιάς (ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΑ) Δήμου Ελευσίνας, βάσει της παρ. 3 άρθρου 21 του Ν. 716/77 και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης (εισηγητής κ. Παρασκευόπουλος).

Π.Π.Ε. 2021 – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λιάσκος Δημήτριος
17. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με το έργο της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης και την Έκθεση από την Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Π.Π.Ε., η οποία αναφέρεται στη δεύτερη συνεδρίαση παρακολούθησης – αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στις 4/6/2019 στην Τιμισοάρα (εισηγητής ο Αντιδ/χος κ. Λιάσκος).

ΓΕΝΙΚΑ – Δήμαρχος κ. Οικονόμου Αργύριος
18. Επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας με θέμα: «Συζήτηση – Ενημέρωση για το δίκτυο Ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας». (εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ