Ξεκινά εκ νέου το αντιπλημμυρικό έργο στη Μαγούλα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Alt
30 Ιαν 2023 10:37 AM
Κατηγορία: Πόλη

Ξεκινά εκ νέου και μετά την απρόσμενη διακοπή του, το αντιπλημμυρικό έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στη Μαγούλα.

Χρονικό

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Μαγούλας, που είχε πληγεί από τις φυσικές καταστροφές της 15ης Νοεμβρίου 2017 και κυρίως της 26ης -27ης Ιουνίου 2018 κατέστησαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τον Ιανουάριο του 2019, μετά από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για τη σύνταξη της μελέτης και την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων.

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. A/ΠΡΣ002/ΤΑ/ΟΔ/5343/09.01.2020 Απόφαση Γεν. Διευθυντή Συγκ. Υποδομών, εγκρίθηκαν τα παραδοτέα και τα Τεύχη Δημοπράτησης που συντάχθηκαν στα πλαίσια της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων.

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/124690/10.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 4.750.800 € σε βάρος πιστώσεων του ΠΔΕ, ενώ επιλέχθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου καθώς επίσης και ο σχετικός πίνακας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα μετέχουν στη διαπραγμάτευση.

Με την υπ΄ αριθμ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/144552/30.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε».

Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 20.07.2021 και διακόπηκαν στις αρχές Αυγούστου 2022.

Η διακοπή των εργασιών είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δικαιολογημένα παράπονα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι υπάρχει δυσκολία πρόσβασης σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Για τον λόγο αυτό η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με το υπ΄ αριθμ. 16588/05.10.2022 έγγραφό της προς το αρμόδιο υπουργείο, επισημαίνει τα παραπάνω προβλήματα και ζητά την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου καθώς επίσης και ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Σε επικοινωνία του Δήμου μας με τον επιβλέποντα του έργου, ενημερωθήκαμε ότι ο ανάδοχος έχει καταθέσει αίτημα διακοπής εργασιών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σταλεί προς τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών η υπ΄αριθμ. 20653/08.12.2022 επιστολή του Δημάρχου, η οποία κοινοποιήθηκε στους βουλευτές της περιοχής, στην οποία αναφέρεται η σημαντικότητα του έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Μαγούλας, ζητώντας όχι μόνον να μην σταματήσει το έργο, αλλά και να μην υπάρξουν πλέον καθυστερήσεις, που θα επιβαρύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου μας.

Έτσι λοιπόν, με απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στις 26/1/2023, εγκρίνονται οι υποχρεώσεις προς τον ανάδοχο, η τροποποίηση της μελέτης εφαρμογής δικτύου ομβρίων, ο 1 ος Α.Π.Ε. & 1 ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου.

Ως εκ τούτου, μετά και τις παραπάνω ενέργειες, το αντιπλημμυρικό έργο της Μαγούλας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου, με την ολοκλήρωση του οποίου θα θωρακιστεί πλήρως η περιοχή από πλημμυρικά και ακραία φαινόμενα.