Ανακοίνωση Δωρεάς Μελέτης «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου στο Ο.Τ.40Α και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτισμού»

Alt
Κατηγορία: Πόλη

Ο Δήμος Ελευσίνας μέσω της Τεχνική του Υπηρεσίας, έχοντας υπόψη την με αρ. 515/2018 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας (ΑΔΑ: 9Ψ6ΤΩΡΒ-1ΡΚ) και τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4014/2011 και παραμένει σε ισχύ με την παρ. 1, εδάφιο 40 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο Δήμο η μελέτη: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου στο Ο.Τ.40Α και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτισμού», η οποία εκπονήθηκε από την ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ έπειτα από σχετική δωρεά της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ προς τον Δήμο Ελευσίνας. Η μελέτη αφορά την αποκατάσταση του Διατηρητέου Κτιρίου της Παλαιάς Ελαιουργικής στο Ο.Τ. 40Α και την αλλαγή χρήσης του σε χώρο πολιτισμού.

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), μέσω του υπερσυνδέσμου: https://web.tee.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελευσίνας μέσω του υπερσυνδέσμου: https://www.elefsina.gr , σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος στην Ελευσίνα και μέσω υπηρεσίας μεταφοράς αρχείων. Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου texniki@elefsina.gr.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου να μας στείλουν σχετική βεβαίωση για την ημερομηνία και τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης.

 

          Με τιμή,
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύριος Ν. Οικονόμου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ