Περιβάλλον - Ανακύκλωση

Alt

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5054011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

                                             

 

 

 

Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας

 

Αποτελέσματα Μετρήσεων Ποιότητας Περιβάλλοντος

Πληροφορίες για το Ιστορικό Μετρήσεων
Δείτε το σχετικό αρχείο

Δελτία Αποτελεσμάτων
Συνοπτική Έκθεση για τη ρύπανση του Θριασίου Πεδίου (θάλασσα - ατμόσφαιρα)
2019 2018  2017  2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010   2009   2008

Κατάλογος Επιστημονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο
Δείτε τον κατάλογο

Επικοινωνία
Πληροφορίες...

Σχετικά με τις ακτές κολύμβησης της Ελευσίνας
Πληροφορίες...